Was erledige ich wo?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Bezeichnung: Telefon:
Abfall Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Abmeldungen Telefonnummer: 037204 61-168, -301
Faxnummer: 037204 61-435
Altenbetreuung Telefonnummer: 037204 61-151
Faxnummer: 037204 61-107
Altenwohnheime Telefonnummer: 037204 61-151
Faxnummer: 037204 61-107
Altersjubiläum Telefonnummer: 037204 61-151
Faxnummer: 037204 61-404
Altlasten Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Amtsblatt "Lichtensteiner Anzeiger" Telefonnummer: 037204 61-320
Faxnummer: 037204 61-401
Anmeldungen Telefonnummer: 037204 61-168
Faxnummer: 037204 61-107
Archiv Telefonnummer: 037204 61-320
Faxnummer: 037204 61-401
Aufgebote Telefonnummer: 037204 61-164
Faxnummer: 037204 61-107
Aufgrabungen Telefonnummer: 037204 61-356
Faxnummer: 037204 61-362
Telefonnummer: 037204 61-162
Faxnummer: 037204 61-362
Ausländerangelegenheiten Telefonnummer: 037204 61-168, -301
Faxnummer: 037204 61-107
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wieder nach oben Wieder nach oben!
Bauanträge Telefonnummer: 037204 61-371, -372
Faxnummer: 037204 61-362
Bauleitplanung Telefonnummer: 037204 61-371, -372
Faxnummer: 037204 61-362
Baumschutz Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Beglaubigungen Telefonnummer: 037204 61-320
Faxnummer: 037204 61-107
Bekanntmachungen Telefonnummer: 037204 61-112
Faxnummer: 037204 61-107
Bibliothek Telefonnummer: 037204 2551
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wieder nach oben Wieder nach oben!
Link zu: Denkmalpflege/ Denkmalschutz Telefonnummer: 037204 61-371
Faxnummer: 037204 61-362
Eheschließung Telefonnummer: 037204 61-164
Faxnummer: 037204 61-107
Link zu: Energieabrechnung  
Link zu: Energieberatung  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wieder nach oben Wieder nach oben!
Familienbuch Telefonnummer: 037204 61-164
Faxnummer: 037204 61-107
Link zu: Fernwärmeversorgung  
Festplatz Telefonnummer: 037204 585850
Faxnummer: 037204 585889
Forsten Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Fremdenverkehr Telefonnummer: 037204 585850
Faxnummer: 037204 585889
Freiwillige Feuerwehr Telefonnummer: 037204 61-160
Faxnummer: 037204 61-435
Freizeitangebote Telefonnummer: 037204 585850
Faxnummer: 037204 585889
Friedensrichter Telefonnummer: 037204 61-111
Führungszeugnis Telefonnummer: 037204 61-168, -301
Faxnummer: 037204 61-435
Fundsachen Telefonnummer: 037204 61-165
Faxnummer: 037204 61-435
Fußwege Telefonnummer: 037204 61-356
Faxnummer: 037204 61-362
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wieder nach oben Wieder nach oben!
Gaststättenwesen Telefonnummer: 037204 61-165, -162
Faxnummer: 037204 61-435
Link zu: Gasversorgung  
Gebühren, Beiträge Telefonnummer: 037204 61-344, -345
Faxnummer: 037204 61-107
Geburtsurkunden Telefonnummer: 037204 61-164
Faxnummer: 037204 61-435
Gewässer Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Gewerbeanzeigen, Gewerbeangelegenheiten Telefonnummer: 037204 61-162, -165
Faxnummer: 037204 61-435
Gewerbesteuer Telefonnummer: 037204 61-344, -345
Faxnummer: 037204 61-107
Grundsteuer Telefonnummer: 037204 61-344, -345
Faxnummer: 037204 61-107
Grundstücksteilungen Telefonnummer: 037204 61-374
Faxnummer: 037204 61-362
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wieder nach oben Wieder nach oben!
Hausnummernvergabe Telefonnummer: 037204 61-371
Faxnummer: 037204 61-362
Heiratsurkunden Telefonnummer: 037204 61-164
Faxnummer: 037204 61-107
Hochwasserschutz Telefonnummer: 037204 61-160
Faxnummer: 037204 61-435
Hundesteuer Telefonnummer: 037204 61-344, -345
Faxnummer: 037204 61-107
Immissionsschutz Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Jagdangelegenheiten Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wieder nach oben Wieder nach oben!
Katastrophenschutz Telefonnummer: 037204 61-160
Faxnummer: 037204 61-435
Kinderausweis / Kinderreisepass Telefonnummer: 037204 61-168, -301
Faxnummer: 037204 61-107
Kindergärten, Kinderkrippe Telefonnummer: 037204 61-153
Faxnummer: 037204 61-107
Kirchenaustrittserklärung Telefonnummer: 037204 61-164
Faxnummer: 037204 61-107
Kleiderkammer Telefonnummer: 037204 61-151
Faxnummer: 037204 61-107
Kleingärten, öffentliches Grün Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Kulturpflege Telefonnummer: 037204 585850
Faxnummer: 037204 585889
Landschaftspflege Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Lastenzuschuss Telefonnummer: 037204 61-151
Faxnummer: 037204 61-107
Lebens-/Meldebescheinigung Telefonnummer: 037204 61-168, -301
Faxnummer: 037204 61-107
Lichtenstein-Information Telefonnummer: 037204 585856
Faxnummer: 037204 585889
Liegenschaften Telefonnummer: 037204 61-426
Faxnummer: 037204 61-107
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wieder nach oben Wieder nach oben!
Marktwesen Telefonnummer: 037204 61-162
Faxnummer: 037204 61-435
Melderegister Telefonnummer: 037204 61-168, -301
Faxnummer: 037204 61-107
Müllabfuhr Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Museum Telefonnummer: 037204 86453
Faxnummer: 037204 61-60291
Namensänderung Telefonnummer: 037204 61-164
Faxnummer: 037204 61-107
Natur- und Landschaftsschutz Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Obdachlose Telefonnummer: 037204 61-151
Faxnummer: 037204 61-107
Öffentlichkeitsarbeit Telefonnummer: 037204 61-111
Faxnummer: 037204 61-107
ökologische Belange Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Ordnungswesen/ Ordnungswidrigkeiten Telefonnummer: 037204 61-166
Faxnummer: 037204 61-435
Ortspolizeibehörde Telefonnummer: 037204 61-160
Faxnummer: 037204 61-435
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wieder nach oben Wieder nach oben!
Pachten Telefonnummer: 037204 61-426
Faxnummer: 037204 61-107
Parkanlagen Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Personalausweis Telefonnummer: 037204 61-168, -301
Faxnummer: 037204 61-107
Personalverwaltung Telefonnummer: 037204 61-115
Faxnummer: 037204 61-107
Plakatanschlag Telefonnummer: 037204 61-162, -165
Faxnummer: 037204 61-435
Reisegewerbekarte Telefonnummer: 037204 61-162, -165
Faxnummer: 037204 61-435
Reisepass Telefonnummer: 037204 61-168, -301
Faxnummer: 037204 61-435
Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung Telefonnummer: 037204 61-151
Faxnummer: 037204 61-107
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wieder nach oben Wieder nach oben!
Schädlingsbekämpfung Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-435
Schiedsstelle Telefonnummer: 037204 61111
Schulangelegenheiten Telefonnummer: 037204 61-150
Faxnummer: 037204 61-107
Schwerbehindertenangelegenheiten Telefonnummer: 037204 61-151
Faxnummer: 037204 61-107
Sondernutzungserlaubnis Telefonnummer: 037204 61-162, -165
Faxnummer: 037204 61-435
Stadtbibliothek Telefonnummer: 037204 2551
Stadt- und Tourismusinformation Telefonnummer: 037204 585856
Faxnummer: 037204 585889
Stadtmuseum Telefonnummer: 037204 86453
Faxnummer: 037204 60291
Stadt- und Regionalplanung Telefonnummer: 037204 61-371, 61-372
Faxnummer: 037204 61-362
Stadtsanierung Telefonnummer: 037204 61-374
Faxnummer: 037204 61-362
Straßenentwässerung Telefonnummer: 037204 61-356
Faxnummer: 037204 61-362
Link zu: Stromversorgung  
Städtepartnerschaft Telefonnummer: 037204 61-102
Faxnummer: 037204 61-107
Stammbuch Telefonnummer: 037204 61-164
Faxnummer: 037204 61-107
Sterbeurkunde Telefonnummer: 037204 61-164
Faxnummer: 037204 61-107
Steuern Telefonnummer: 037204 61-344, -345
Faxnummer: 037204 61-107
Straßenbeleuchtung Telefonnummer: 037204 2881
Straßen- und Wegebau Telefonnummer: 037204 61-356
Faxnummer: 037204 61-362
Straßenverwaltung Telefonnummer: 037204 61-356
Faxnummer: 037204 61-362
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wieder nach oben Wieder nach oben!
Tiefbauarbeiten Telefonnummer: 037204 61-356
Faxnummer: 037204 61-362
Tourismus Telefonnummer: 037204 585856
Faxnummer: 037204 585889
Link zu: Trinkwasserbezug bzw. -verbrauch Telefonnummer: 03763 4050
Ummeldungen Telefonnummer: 037204 61-168, -301
Faxnummer: 037204 61-107
Umwelt- und Gewässerschutz Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Unterirdische Hohlräume Telefonnummer: 037204 61-360
Faxnummer: 037204 61-362
Veranstaltungsmeldungen Telefonnummer: 037204 61-152
Faxnummer: 037204 61-435
Veranstaltungen der Stadt Lichtenstein Telefonnummer: 037204 585850
Faxnummer: 037204 585889
Vereine Telefonnummer: 037204 585850
Faxnummer: 037204 585889
Vergnügungssteuer Telefonnummer: 037204 61-344, -345
Faxnummer: 037204 61-107
Verkehrsplanung Telefonnummer: 037204 61-356
Faxnummer: 037204 61-362
Verwarnungsgelder Telefonnummer: 037204 61-166
Faxnummer: 037204 61-435
Vollstreckung Telefonnummer: 037204 61-126, -127
Faxnummer: 037204 61-107
Wahlen Telefonnummer: 037204 61-111
Faxnummer: 037204 61-107
Wald Telefonnummer: 037204 61-355
Faxnummer: 037204 61-362
Wanderwege Telefonnummer: 037204 585850
Faxnummer: 037204 585889
Link zu: Wasser, Wassergüte Telefonnummer: 03763 4050
Werbung Telefonnummer: 037204 585856
Faxnummer: 037204 585889
Wohngeldanträge Telefonnummer: 037204 61-0
Faxnummer: 037204 61-107
Link zu: Wohnungsangelegenheiten/
Wohnungsanträge
Telefonnummer: 037204 924550
Faxnummer: 037204 924560
Zimmervermittlung Telefonnummer: 037204 585856
Faxnummer: 037204 585889
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wieder nach oben Wieder nach oben!